Законодательство

Законодательство

Законы и нормативные акты, с которыми мы работаем. Все законы и нормативные акты можно найти на сайте (www.riigiteataja.ee)

• Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded
• Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid
• Päästeseadus 
• Tuleohutuse seadus 
• Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded
• Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
• Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
• Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse
• Ehitusseadus (tuletõrje voolikusüsteem) 
• Hädaolukorra seadus
• Kemikaaliseadus
• Kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus
• Elektriohutusseadus

Правила:

• Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“
• Siseministri 7. septembri 2010. a määrus nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“
• Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 38 "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele"
• Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“
• Siseministri 2. septembri 2010. a määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“
• Siseministri 10. veebruari 2011. a määrus nr 1 "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"

Дополнительно:

• Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
• Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“